Zarezervujte teďGarance nejnižší ceny

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování Vašich osobních údajů vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. V souvislosti s tím Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů, abychom Vás seznámili s tím, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme zákonný důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

 

I. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost GALERIE – SEN s.r.o., se sídlem Soukenická 1188/25, 11000 Praha 1, IČO: 26443597, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82618 (dále jen Správce), která je provozovatelem Hotel UNIC Prague na adrese Soukenická 1188/25, 11000 Praha 1 (dále jen Hotel).

 

II. Jaké osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, tak musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správce může o Vás zpracovávat zejména následující osobní údaje. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého z Vás. Rozsah zpracovávaných osobních údajů se liší podle typu a rozsahu poskytovaných služeb.

·       jméno a příjmení, titul

·       datum narození

·       státní občanství

·       adresa bydliště

·       číslo cestovního dokladu

·       číslo víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno

·       doba pobytu

·       účel pobytu na území ČR

·       e-mail

·       telefonní číslo

·       druh, číslo a datum expirace platební karty

·       registrační značka motorového vozidla

·       záznam z kamerového systému

 

Osobní údaje získáváme zejména přímo od Vás. Dále je získáváme také od zprostředkovatelů Vašeho ubytování (např. rezervačních portálů) při uzavírání rezervace či následně v průběhu ubytování.  Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebude možné Vás ubytovat v našem Hotelu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

 

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, které jsou pro nás mimořádně důležité, využíváme dostupná technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme, aby Vaše osobní údaje byly uchovávány v bezpečí.

 

III. Účel a právní důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje pouze ze zákonných důvodů zejména pro níže vymezené účely:

·       poskytování hotelových služeb na základě uzavřené smlouvy o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování v Hotelu, tj. zejména pro účely uzavření smlouvy, spravování našeho smluvního vztahu a komunikaci s Vámi.

 

Právní důvod, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.

 

·       plnění našich zákonných povinností, tj. zejména pro účely vedení domovní knihy a oznamování ubytování cizince ve smyslu právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky.

 

Právní důvod, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako Správce vztahuje.

 

·       ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání našich právních nároků, zabezpečení Hotelu, Vašeho majetku a bezpečnosti osob.

 

Právní důvod, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako Správce osobních údajů. Aby zpracování osobních údajů vycházelo z oprávněného zájmu, posuzuje Správce každý případ individuálně (např. monitoring Hotelu kamerovým systémem za účelem ochrany majetku Správce či třetích osob).

 

·       marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, abychom zlepšovali naše služby, pokud jste neodmítli zasílání obchodních sdělení.

 

Právní důvod, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako Správce osobních údajů.

  

IV. Příjemci, jimž můžeme poskytnout Vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracovávané podle této informace mohou být zpřístupněny oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech.

 

Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, k zajištění řádného chodu Hotelu, k plnění povinností Správce, nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, může Správce předat Vaše osobní údaje ke zpracování externím dodavatelům (např. poskytovatelům gastronomických služeb, IT služeb, účetním, auditorům, advokátům či a dalším subjektům, kteří nám poskytují své služby). Správce bude ve všech případech vynakládat maximální snahu zajistit, že je u těchto třetích osob zavedeno vhodné zabezpečení, které zajišťuje adekvátní úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

 

V. Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu, která je nezbytná k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.


VI. Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

·         právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů (k tomu slouží také tato informace)

·         právo na přístup k osobním údajům zahrnující právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli a právo žádat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

·         právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů

·         právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud:

- již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;

- jste odvolali svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;

- jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a náš oprávněný zájem na dalším zpracování Vašich osobních údajů nemá v daném případě přednost nebo jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

- byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně;

Vaše osobní údaje musí být vymazány podle právních předpisů.

·         právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

- popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu, dokud neověříme jejich přesnost;

- je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy namísto vymazání Vašich osobních údajů žádáte jen omezení jejich použití;

- my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro uplatnění Vašich právních nároků;

- jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to na dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy.

·         právo na přenositelnost údajů zahrnující Vaše právo získat Vaše osobní údaje a Vaše právo rozhodnout o jejich přenosu k jinému poskytovateli služeb (k jinému správci osobních údajů)

·         právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu

·         právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

·       právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, tel. č.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz

 

Pokud máte dotazy či připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva uvedená v bodě VI., můžete tak učinit písemně na adrese Správce, tj.  GALERIE – SEN s. r.o., se sídlem Soukenická 1188/25, 11000 Praha 1, nebo elektronicky na e-mailové adrese: administration@hotel-unic.cz

Přihlaste se k odběru newsletteru